Menestystarina

(Rantalakeus 5.12.2018)

OLIN lo­ka­kuun lo­pul­la Juho Si­mon­poi­ka Peh­ko­sen su­ku­seu­ran pe­rus­ta­vas­sa ko­kouk­ses­sa Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­lä. Kuu­lun su­kuun isä­ni iso­äi­din kaut­ta. Peh­ko­sen su­vun ni­mek­käin hen­ki­lö, val­ti­o­neu­vos Ee­ro Yr­jö Peh­ko­nen, oli it­se­näi­syys­se­naa­tin jä­sen. Hän oli te­ke­mäs­sä rat­kai­se­vaa pää­tös­tä, jol­la Suo­mi ir­tau­tui val­lan­ku­mouk­sen kou­ris­sa kamp­pai­le­vas­ta Neu­vos­to-Ve­nä­jäs­tä.

Se­naat­ti an­toi it­se­näis­ty­mis­ju­lis­tuk­sen jou­lu­kuun 4. päi­vä­nä 1917. Kak­si päi­vää myö­hem­min edus­kun­ta hy­väk­syi ju­lis­tuk­sen ja päi­väs­tä tuli Suo­men it­se­näi­syys­päi­vä. Noi­den päi­vien pää­tök­set vaa­ti­vat te­ki­jöil­tään roh­keut­ta ja ky­kyä kat­soa kau­as tu­le­vai­suu­teen. Eu­roo­pas­sa käy­tiin en­sim­mäis­tä maa­il­man­so­taa, joka ai­heut­ti kär­si­mys­tä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Mi­ten uu­si val­tio, pie­ni poh­joi­nen Suo­mi, sel­vi­äi­si ja py­syi­si it­se­näi­se­nä?

Suo­mi ajau­tui si­säl­lis­so­taan vuo­den 1918 alus­sa. Esi­van­hem­pam­me kan­toi­vat suur­ta huol­ta omas­ta ja nuo­ren val­ti­on tu­le­vai­suu­des­ta. Si­säl­lis­so­ta repi kan­sa­kun­nan kah­tia. Naa­pu­rit nou­si­vat toi­si­aan vas­taan.

Suo­mi sel­vi­si so­das­ta Kyös­ti Kal­li­on ta­pais­ten vah­vo­jen vai­kut­ta­jien an­si­os­ta. Suo­mes­ta oli ra­ken­net­ta­va kaik­kien yh­tei­nen isän­maa. Ehey­ty­mi­nen ei ta­pah­tu­nut het­kes­sä, mut­ta vai­keu­det yh­dis­ti­vät. Tal­vi­so­dan hen­ki osoit­ti, et­tä pie­nen kan­san voi­ma oli yk­si­tuu­mai­suu­des­sa.

SUO­MEN so­tien jäl­kei­nen ke­hi­tys on ol­lut me­nes­tys­ta­ri­na. Ke­hi­tyk­sen pe­rus­ta on ol­lut mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vo. Kai­kil­la meil­lä on sa­mat oi­keu­det taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Ly­hy­es­sä ajas­sa Suo­mes­ta on tul­lut toi­mi­van yh­teis­kun­nan mal­li­maa.

Maam­me me­nes­tys­ta­ri­nan yk­sit­täi­siä tär­keim­piä kul­ma­ki­viä on tur­val­li­suus. Tur­val­li­suus ei tar­koi­ta ai­no­as­taan fyy­sis­tä tur­val­li­suut­ta, vaan myös hen­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Olem­me myös maa­il­man on­nel­li­sin kan­sa. Tur­val­li­suu­den ja on­nel­li­suu­den tun­tei­siin pys­tym­me kaik­ki vai­kut­ta­maan omil­la te­oil­la ja sa­noil­la.

It­se­näi­syys­päi­vän tun­nel­mis­sa olen kii­tol­li­nen edel­lis­ten su­ku­pol­vien ra­ken­ta­mas­ta Suo­mes­ta. Vii­sas ul­ko­po­li­tiik­ka ja hy­vät suh­teet muu­al­le maa­il­maan ovat me­nes­ty­mi­sem­me edel­ly­tys. Tä­män li­säk­si jo­kai­nen meis­tä voi vai­kut­taa kan­sal­li­seen ehey­teen sekä huo­leh­tia yh­tei­ses­tä tu­le­vai­suu­den ku­vas­ta ja sii­tä, kuin­ka his­to­ri­aa kir­joi­te­taan tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Jus­si Yli­ta­lo

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin pu­heen­joh­ta­ja

Jaa julkaisu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp