Jussi Ylitalo

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Talon väki ry

Rekisterinumero: 222.893

Kotipaikka: Tyrnävä

Osoite: Metsänkuninkaantie 1 B 78, 90250 Oulu

Sähköposti: info@ylitalonjussi.fi

Yhteyshenkilö: Ilkka Ylitalo

 

2. Rekisterin nimi

Jussi Ylitalon tukiryhmärekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Talon väki ry:n rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Jussi Ylitalon tukiryhmän tiedottaminen Jussi Ylitalon ajankohtaisista poliittisista asioista, kuten eduskuntavaalikampanjan etenemisestä.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Jussi Ylitalon tukiryhmärekisterissä käsitellään seuraavia tukiryhmään vapaaehtoisesti liittyneiden henkilöiden henkilötietoja: 

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytys pohjautuu tukiryhmään kuulumiseen. Tietojen tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta katselmoidaan säännöllisin väliajoin. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan rekisteristä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tukiryhmään liittyvien henkilöiden tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostitse, ylitalonjussi.fi sivulta löytyvän liittymislomakkeen sekä erilaisissa tapahtumissa ja tapaamisissa täytettävien paperisten liittymislomakkeiden kautta.

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

Talon väki ry:n keräämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti hankitut tiedot kerätään ja käsitellään järjestelmässä, jotka ovat suojattu asianmukaisin keinoin. Rekisteriin liittyvät paperiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa ja digitaaliset dokumentit salasanoin suojattuna. Pääsy rekisteriin myönnetään vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat rekisterissä olevia tietoja Jussi Ylitalon tukiryhmän toimintaan liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Talon väki ry takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietojensa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
  • saada lista omista tiedoista ja tarkistaa niiden paikkansapitävyys
  • vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua
  • vaatia henkilötietojesi poistamista oletuksena ettei rekisteröity halua enää kuulua Jussi Ylitalon tukiryhmään
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä oleviin kohtiin liittyvä pyyntönsä kirjallisesti Talon väki ry:lle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Talon väki ry vastaa rekisteröidylle viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Talon väki ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Suomen tai EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi